Salgsbetingelser og personvern

Salgsbetingelser og personvernerklæring for Yogarommet AS (org 998 132 533)

Salgsbetingelser

Dette kjøp reguleres av nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp over internett. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsning og evt. særskilte avtalevilkår. Ved evt. motstrid mellom opplysningene går særskilt avtale mellom partene foran med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. Vilkårene i avtalen oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Avtalen reguleres for øvrig av forbrukerens ufravikelige rettigheter nedfelt i bl.a. personopplysningsloven, kredittkjøpsloven, digitalytelsesloven, avtaleloven, angrerettloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven.

Medlemskap, periodekort, klippekort, drop-in og kurs hos Yogarommet kan kjøpes av myndige personer som ikke skylder Yogarommet penger for tidligere medlemskap, og har allmenn god helsetilstand.

Disse vilkårene gjelder for alle kunder hos Yogarommet AS fra og med 13.06.2020. Yogarommet forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av medlemskap, periodekort, drop-in, kurs, workshops og tjenester gjennom Yogarommet til kunder over nettet.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.yogarommet.no er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.

1. Parter

Selger er: Yogarommet AS, heretter kalt YR, Strandgaten 10 - 5013 Bergen, registrert i Brønnøysund-registeret (Yogarommet AS) med organisasjonsnummer: 998132533, telefon: +47 93459596, Epost: post@yogarommet.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "medlem", ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende, og salgsbetingelsene trer i kraft når bestillingen er registrert i vår nettportal. Medlemskapet gjelder fra og med betalingen er registrert betalt hos Yogarommet og i det omfang og for den perioden som du har bundet deg til ved innmelding.

3. Opplysninger gitt av Yogarommet

YR tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, vår markedsføring eller på annen måte.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra YR i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og kjøper innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom workshopen/kurset er fulltegnet eller ikke har nok deltakere. YR plikter å informere deg så snart slik situasjon oppstår, og innbetaling skal refunderes til deg uten ugrunnet opphold. Kanselleringer medfører ingen øvrig erstatningsplikt for YR. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til administrasjon m.m. Medlemmene har prisgaranti for sin månedlige pris i bindingstiden. Endring av prisen for medlemskap kan først skje etter at bindingstid for det aktuelle medlemmet er utløpt. YR sine medlemskap og priser fremgår av YR sin til enhver tid gjeldende beskrivelse av tjenester og dertil tilhørende prisliste på våre nettsider.

5. Avmelding

Alle kjøp, herunder, påmelding til medlemskap, periodekort, drop-in, klippekort, kurs, eller workshops er bindende. Påmelding/registrering og kjøp til kurs og workshops, både med interne og eksterne lærere (gjestelærere) er også bindende og kjøp/påmelding medfører betalingsplikt. Dersom det oppstår sykdom som gjør at du er forhindret fra å delta på påmeldt kurs/workshop kan det ved innlevering av legeerklæring senest 4 virkedager før påmeldt kurs/workshop kreves refusjon av inntil 50% av kursavgiften.

GENERELT FOR MEDLEMSKAP OG PERIODEKORT:
Det er gratis avmelding fram til 4 timer før klasse. Om du avbestiller plassen senere enn det, eller ikke dukker opp til klasse påløper et gebyr på 50,- som blir trukket av bankkortet du har registrert i din profil.

GENERELT FOR KLIPPEKORT OG DROP-IN:
Det er gratis avmelding fram til 4 timer før klasse. Om du avbestiller plassen senere enn det, eller ikke dukker opp til klasse blir du trukket ett klipp.

GENERELT FOR ALLE MEDLEMSKAP, PERIODEKORT OG KLIPPEKORT:
Har du fravær grunnet sykdom kan du sende oss en legeerklæring, så setter vi medlemskapet ditt på hold.

Endring av ordinært medlemskap, periodekort eller klippekort grunnet sykdom bekreftet i legeerklæring må avtales særskilt mellom partene. Ta kontakt på post@yogarommet for å finne en løsning. Retur av innbetalt beløp eller avslutning av eksisterende medlemskap innen bindingstiden er ikke mulig. Dersom kunden velger å ikke benytte seg av YR sine tjenester i perioder der medlemskapet/periodekortet/klipppekortet er aktivt, gis det ikke mulighet for refusjon.

OPPSIGELSE:
Alle avtaler med bindingstid løper videre etter bindingstiden til medlemmet selv sier opp skriftlig. Oppsigelse sendes på epost til post@yogarommet.no.

MEDLEMSKAP (12 mnd. binding):
Medlemskapet betales automatisk på månedsbasis. 12 måneder binding, deretter en måneds oppsigelse. Medlemskapet kan pauses totalt fire uker per 12 måneder, send en e-post til post@yogarommet.no i forkant.

MEDLEMSKAP (1 mnd. binding):
Medlemskapet betales automatisk på månedsbasis. En måneds oppsigelse.

Medlemskapet er underlagt norsk lov.

6. Angrerett

Ved bestilling gir du som kunde uttrykkelig forhåndssamtykke til at angreretten vil gå tapt når Yogarommet har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Samtykke gis med hjemmel i angrerettloven § 22 bokstav c. Du kan altså ikke benytte deg av angreretten etter at et kurs eller en workshop er gjennomført.

For øvrige bestillinger gjelder angrerettlovens hovedregel om at du kan gå fra avtalen innen 14 dager. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen begynner å løpe den dag avtale om tjeneste ble inngått jf. angrerettloven § 22. Kjøper har bevisbyrden for at melding er gitt og denne bør derfor gis skriftlig via angrerettskjema, epost eller brev.

I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Om du ønsker å benytte angreretten bes du underrette oss skriftlig på epost. Du kan benytte standard angrerettskjema som du finner her regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564

Virkningene av at angreretten brukes: Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale deg uten unødig opphold og senest 14 dager etter vi mottar melding om din beslutning om må gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

7. Garanti og reklamasjon

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfredsstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner medlemskap o.l. Dersom kjøper allikevel vil påberope seg vesentlig mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Selger forbeholder seg retten til å bytte instruktør/kursleder etc. uten at deltakerne varsles eller at prisen og kjøpsbetingelsene endres.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade ved/som følge av kjøper/kursdeltakers bruk av tjenesten.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Vår fullstendige personvernerklæring finner lengre nede i dette dokumentet.

YR gir informasjon til kunder via e-postadressen medlemmet har oppgitt til YR ved innmelding. Som kunde er du ansvarlig for å informere YR om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-post, telefonnummer og lignende). YR behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. YR vil bruke personopplysninger til å sende deg informasjon vedrørende ditt kundeforhold og nyhetsbrev. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

9. Generelt

Som kunde plikter du å informere YR om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (f.eks. navn, kontonummer, kortnummer og adresse).

Ha alltid gyldig legitimasjon med til YR sine lokaler. YR vil kunne kreve at kunden fremviser legitimasjon.

Som kunde kan du ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate din tilgang til andre.

Kunden forplikter seg til å respektere og etterleve de til enhver tid gjeldende trivselsregler ved YR. Dersom kunden ikke respekterer dette, kan kunden nektes tilgang.

Alle verdier i Yogarommets lokaler oppbevares på eget ansvar. Yogarommet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av kundens personlige eiendeler som kunden tar med seg til Yogarommet.

All praktisering på klasser, kurs og workshops i YR sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at hver kunde kjenner sin kropp og sine begrensninger best, uavhengig av hva hver enkelt lærer/instruktør måtte instruere. Yogarommet AS og våre lærere/instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader medlemmet måtte pådra seg under en klasse, et kurs eller en workshop.

Medlemskap, periodekort, klippekort og drop-in gir kunder mulighet til å melde seg på og delta på alle ordinære klasser på YR sin til enhver tid oppdaterte timeplan. YR forbeholder seg retten til å endre timeplanen. Kurs og workshops er ikke inkludert i medlemskap o.l. som gir tilgang til klassene ved YR. Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke.

Yogarommet kan ikke garantere at det alltid er plass på ønsket klasse, siden hver klasse har begrensede plasser. Kunden oppfordres til å melde seg på klasser i god tid for å være sikret plass. Dette gjelder også for andre tjenester og tilbud der tilgangen er begrenset.

I ferier og høytider vil åpningstidene være begrenset ettersom timeplanen vil justeres og inneholde færre klasser enn resten av året. Yogarommet er stengt og det holdes ingen klasser på offentlige helligdager. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.

YR er ikke ansvarlig for hendelser som forhindrer medlemmet fra å benytte Yogarommet sine tjenester dersom disse hendelsene er utenfor YR sin kontroll, samt ikke mulig for YR å forutse følgene av (Force Majeure).

 
 
 

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER

Behandling av personopplysninger i Yogarommet AS (org. Nr 998132533)
Yogarommet vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger.

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet. Informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, det lovlige grunnlaget med behandlingen, formålet med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv. er tatt inn nedenfor.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger: Yogarommet AS er behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig: Benedicte Clementsen
Adresse: Strandgaten 10, 5013 Bergen
E-post: post@yogarommet.no
Telefon: 93459596
Organisasjonsnr.: 998132533

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte omtales som «registrert»).

Følgende opplysninger kan samles inn i forbindelse med kundeforholdet: navn, fødselsdato, adresse, postnummer, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, kontonummer, og kommunikasjonslogg (e-post og hendelseslogg).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Vi behandler kontaktopplysninger på kunder for å registrere medlemskap og kjøp. Herunder påmelding til kurs og kontaktinformasjon for kunder i forbindelse med markedsføring, oppdatering av vilkår etc.

Formål for behandlingen (hvorfor behandlingen skjer), er å registrere kjøp og medlemskap, samt markedsføring.

Opplysningene samles inn fra den registrerte direkte. Ved bedriftsarrangement der det er behov for opplysning om andre enn den registrerte innhenter bedriftene samtykke jf. GDPR direkte fra sine ansatte.

Opplysningene om kunder som har inngått bindende avtale lagres så lenge det er nødvendig for formålet de ble innhentet for samt oppbevaringsplikt iht. gjeldende regelverk (herunder regnskap- og bokføringsregelverk).

For innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan du kontakte post@yogarommet.no. Din henvendelse skal besvares innen 1 måned.

Kommunikasjon og kontakt

Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysninger knyttet til ovennevnte (se GDPR artikkel 6 (1) f). Vi har derfor vurdert at vår berettigede interesse i å ha kontakt med omverdenen er en del av vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser og evt. akseptere medlemskap.

Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, herunder lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon etc. samt markedsføring. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes naturligvis hvis du trekker ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag, dette er alle utenfor Yogarommet AS som har tilgang til kunders personopplysninger:
• YOGO bookingsystem
• Reepay/Billwerk+
• Vipps
• Mailchimp
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Sikkerhet for behandlingen

All behandling av personopplysninger sikres med de påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene. Vi benytter også en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av personopplysninger.
Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.
Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@yogarommet.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon
Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

Innsyn
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.

Endring og sletting
Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Behandling på grunnlag av samtykke

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 21, som:
Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet
For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
Automatisert behandling, herunder profilering
Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder. Se GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4.

Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.