Salgsbetingelser

Medlemskap hos Yogarommet kan søkes av myndige personer som ikke skylder Yogarommet penger for tidligere medlemskap, og har allmenn god helsetilstand.

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer hos Yogarommet AS fra og med 13.06.2020. Yogarommet forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av medlemskap, kurs, workshops og tjenester gjennom Yogarommet til kunder/medlemmer over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.yogarommet.no er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.

1. Parter

Selger er: Yogarommet AS, heretter kalt YR, Strandgaten 10 – 5013 Bergen, registrert i Brønnøysund-registeret (Yogarommet AS) med organisasjonsnummer: 998132533, telefon: +47 41653103, Epost: post@yogarommet.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "medlem", ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende og salgbetingelsene trer i kraft når bestillingen er registrert i vår nettportal. Medlemskapet gjelder fra og med betalingen er registrert betalt hos Yogarommet og i det omfang og for den perioden som du har bundet deg til ved innmelding. YR er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettportal Zenplanner, vår markedsføring eller på annen måte.

3. Opplysninger gitt av Yogarommet

YR tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom workshopen/kurset er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til administrasjon m.m. Medlemmene har prisgaranti for sin månedlige pris i bindingstiden. Endring av prisen for medlemskap kan først skje etter at bindingstid for det aktuelle medlemmet er utløpt. YR sine medlemskap og priser fremgår av YR sin til enhver tid gjeldende beskrivelse av tjenester og dertil tilhørende prisliste på våre nettsider.

5. Vedrørende angrerett

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Angrerett gjelder ikke for påmelding til medlemskap, klippekort, kurs, eller workshops. Påmelding/registrering og kjøp til kurs og workshops, både med interne og eksterne lærere (gjestelærere) er bindende. Kjøp returneres som utgangspunkt ikke. Dersom det oppstår sykdom krever avmelding legeerklæring senest 4 virkedager før påmeldt kurs/workshop (dette fordi vi har egne avtaler med, og direkte utgifter til, gjestelærere.). Endring av ordinært medlemskap (eks. klippekort og månedskort) er derimot mulig (også dette mot legeerklæring), ta kontakt på post@yogarommet for å finne en løsning. Retur av innbetalt beløp eller avslutning av eksisterende medlemskap er ikke mulig. Dersom medlemmet velger å ikke benytte seg av YR sine tjenester i perioder der medlemskapet er aktivt, gir det ikke mulighet for refusjon for medlemmet.

6. Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfredsstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner medlemskap o.l.

7. Personopplysninger

YR gir informasjon til medlemmer via e-postadressen medlemmet har oppgitt til YR ved innmelding. Som medlem er du ansvarlig for å informere YR om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-post, telefonnummer og lignende.) YR behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. YR vil bruke personopplysninger til å sende deg informasjon vedrørende ditt medlemskap og nyhetsbrev. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

8. Generelt

Som medlem plikter du å informere YR om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (f.eks. navn, kontonummer, kortnummer og adresse).

Ha alltid gyldig legitimasjon med til YR sine lokaler. YR vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

Medlemmet forplikter seg til å respektere og etterleve de til enhver tid gjeldende trivselsregler ved YR. Dersom et medlem ikke respekterer dette, kan medlemmet nektes tilgang.

Alle verdier i Yogarommets lokaler oppbevares på eget ansvar. Yogarommet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmetss personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til Yogarommet.

All praktisering på klasser, kurs og workshops i YR sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at hvert medlem kjenner sin kropp og sine begrensninger best, uavhengig av hva hver enkelt lærer/instruktør måtte instruere. Yogarommet AS og våre lærere/instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader medlemmet måtte pådra seg under en klasse, et kurs eller en workshop.

Generelle medlemskap gir medlemmet mulighet til å melde seg på og delta på alle ordinære klasser på YR sin til enhver tid oppdaterte timeplan. YR forbeholder seg retten til å endre timeplanen. Kurs og workshops er ikke inkludert i medlemskap som gir tilgang til klassene ved YR. Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke.

Yogarommet kan ikke garantere at det alltid er plass på ønsket klasse, siden hver klasse har begrensede plasser. Medlemmet oppfordres til å melde seg på klasser i god tid for å være sikret plass. Dette gjelder også for andre tjenester og tilbud der tilgangen er begrenset.

I ferier og høytider vil åpningstidene være begrenset ettersom timeplanen vil justeres og inneholde færre klasser enn resten av året. Yogarommet er stengt og det holdes ingen klasser på offentlige helligdager. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.

YR er ikke ansvarlig for hendelser som forhindrer medlemmet fra å benytte Yogarommet sine tjenester dersom disse hendelsene er utenfor YR sin kontroll, samt ikke mulig for YR å forutse følgene av (Force Majeure).

Medlemskapet er underlagt norsk lov.